เปิดตำนาน ลัทธิอนาคตวงศ์ การตัดหัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

อนาคตวงศ์ ต้นตอของการตัดหัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เปิดตำนาน ลัทธิอนาคตวงศ์
การตัดหัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

    จากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชา ที่สร้างความสยองขวัญและความฉงนให้กับคนไทยว่า สาเหตุแบบนี้มันมีด้วยหรอ  ซึ่งในสมัยก่อนย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า 200 ปีก่อน เคยมีหลายคนที่กระทำเรื่องในทำนองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกัน
    ในบทความ “ลัทธิอนาคตวงศ์ : พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์” ในวารสารดำรงวิชาการ (ปีที่ 8 ฉบับที่ 2) เขียนโดย ศรัณย์ ทองปาน ได้ยกเหตุการณ์การบูชา “ด้วยเลือดด้วยเนื้อ” ของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้
    บุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ “นายบุญเรือง” เผาตัวตายที่วัดอรุณฯ โดยในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ. 2333 โดย นายบุญเรือง, นายทองรัก และขุนศรีกัณฐัศ สามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พากันไปยังพระอุโบสถวัดครุทธาราม ตั้งสัตยาธิฐานเสี่ยงดอกบัวอ่อนคนละหนึ่งดอก บูชาพระพุทธเจ้าว่า “ถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลแล้ว ขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษโดยแท้” วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบานเพียงดอกเดียว เช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนา
    พงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่า “ตั้งแต่นั้นมานายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่ศาลาการเปรียญเก่า ณ วัดแจ้ง ตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังพระธรรมเทศนา เอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีบทุกวัน ๆ ครั้นถึง ณ วันศุกร์ เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ เวลากลางคืนประมาณ 1 ทุ่มเศษๆ นายบุญเรืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว ก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าการเปรียญ นั่งพับเพียบพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเข้า เมื่อเปลวไฟวูบท่วมตัวนั้น นายบุญเรืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเรจความปราฐนาแล้ว…”
    ขณะที่นายบุญเรืองกำลังเผาตัวตายอยู่นั้น ปรากฏว่ามีคนยืนดูประมาณ 500-600 คน บ้างก็ร้องสาธุการ บ้างโยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชา เมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่โลงและสวดพระอภิธรรม 3 คืน เสร็จจึงนำไปฌาปนกิจที่ทุ่งนาวัดหงษ์ มีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ 11-12 ตัว กระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วย และเมื่อไฟดับก็เห็นอัฐิของนายเรืองเป็นสีเขียว ขาว เหลือง ขาบ สร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คน จนที่สุดจึงนำอัฐิใส่โกศนำเก็บไว้ที่วัดอรุณฯ
    หลังจากเหตุการณ์นายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณฯ อีก 27 ปี ต่อมา ใน พ.ศ. 2360 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 “นายนก” ผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่ง ก็ได้กระทำการเผาตัวตาย ณ สถานที่แห่งเดียวกันนี้เอง และภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณฯ พร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด
    จากเหตุการณ์ทั้งสองนี้ ศรัณย์ ทองปาน อธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่อง “พระอนาคตวงศ์” ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว พระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่า “ทสโพธิสัตตุนิทเส” หรือ “ทศโพธิสัตตุปัตติกถา” สันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนา มีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้า 10 พระองค์
    พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลาย บ้างเป็นกษัตริย์ บ้างเป็นขุนนาง บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉาน หากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือ การบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษฎ์ (ระดับสูงสุด) ด้วยความเด็ดขาดและรุนแรง เช่น เชือดศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา, ยอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายไทยทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใด, ยกโอรสธิดาให้ยักษ์กินเป็นทาน หรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้าง ก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโลง อีกข้างทำเป็นแจกัน และใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงศพของพระอรหันต์
    เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัย แลกเอาพระนิพพาน คงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวง และเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสศรัทธา โดยนอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนกนี้แล้ว ปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีก เช่น มีสตรีบางคงไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรี นำน้ำมันเทลงในอุ้งมือ ปั้นดินเป็นขาหยั่งร้อยด้ายตั้งกลางใจมือ จุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาท ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบุญเรืองที่ว่า “เอาสำลีชุบน้ำมันเปนเชื้อพาดแขนทั้งสองค่างจุดเพลิงบูชาต่างประทีบทุกวัน ๆ”
    ไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชน ในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นกัน นั่นคือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท หรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 1 ดังมีบันทึกว่าในช่วงบั้นปลายพระชนม์ทรงพระประชวรหนัก เสด็จฯ มาวัดมหาธาตุ รับสั่งจะนมัสการลาพระพุทธรูป แล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายพระ แต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อน
    บำเพ็ญ ระวิน ผู้รวบรวม “ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ ภาค 3 พระอนาคตวงศ์” กล่าวไว้ว่า “อนาคตพุทธะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณ กลายเป็นความจงรักภักดี จนกลายเป็นลัทธิไปก็มี” ขณะที่ ศรัณย์ ทองปาน กล่าวว่า “ความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนา ‘ลัทธิอนาคตวงศ์’ ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลัก หรือเป็นพุทธศาสนา ‘ประชานิยม’ (Popular Buddhism) ยุคต้นรัตนโกสินทร์”
    ศรัณย์ ทองปาน อธิบายว่าคติความเชื่อจาก “ลัทธิอนาคตวงศ์” เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาด ดังความว่า
    “ได้ฟังคำเล่าลือ แลได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาเลอะ ๆ ลาม ๆ ใกล้จะเสียจริต พรรณาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมาก แล้วหลงใหลเห็นตามไป เหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนตรัยแลเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระ เชือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชา…
    ตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระ ตัดศีรษะบูชาพระ เชือดเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาด เพราะว่าเปนการขัดต่อราชการแผ่นดิน… ผู้ซึ่งได้รู้เห็นแลจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปราม หรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลนั้นไม่ได้ ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูดายเสีย ไม่ว่ากล่าวห้ามปรามแย่งชิงเครื่องศัสตราวุธ… จะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตามรังวัด…”
    ในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้เองที่แนวคิดหรือกระแส “เหตุผลนิยม” ของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุติกนิกายแพร่หลาย ทำให้ “ลัทธิอนาคตวงศ์” ลดความสำคัญลงไป แต่มิได้หายไปจนหมดสิ้น ยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้างในบางท้องถิ่น กระทั่งต่อมาในยุคหลัง คติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนและหมดความสำคัญลงสิ้น
lottovipgod
    LOTTOVIP เว็บหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ อันดับ 1 ที่มียอดผู้เล่นมากที่สุด แทงหวย ซื้อหวยผ่านเว็บ ดีที่สุด สมัครฟรี

Hi Lo, a gambling game that is thought to play for real risk?

Hi Lo, a gambling game that is thought to play for real risk?

lottory this thai mean หวยออนไลน์ it something this gambling It is believed that every gambling game that is played by a casino or casino that is not allowed in various places Every gambling game It is a gambling game for fun. Play for pleasure Because we didn’t think of anything while playing When playing winning bets, it may be thought that we are good at this moment. But if already played Already placed bets And I think that now we are losing gambling, we may think that this moment is not good for us What kind of thing? Which I believe there are many People who think like this is thinking that the game of gambling is a matter of luck, risk, but actually asking And actually mapped the meat of the gambling game really Is it like that? This time in this article of ours, the websites that we, all of these gamblers, are called online casinos that come together. Which I will present the story in another aspect to present Is the opposite of the concept of many people People who think about this kind of teaching But what is it? Let’s see.
In the opposite aspect, for this time I will point out that The story of some gambling games that like to play in that gambling circle It does not depend on luck. There is a risk. But some gambling games, it has people who will intend to play, then it has to force the result to be born like hilo, etc. This time, we will take you all to see that in the Hi Lo industry that he General play
May be played in any area Gathered about 4-5 people and then set up a band to play together. What kind of thing? Called as a gambling game that is easy to play. But if it is a country According to the general countryside The story of shaking the hilo must be coupled with the black and white work, which is the funeral. But this time, like saying that Hilo, do you think it is a gambling game that requires real measure? Which the device is There is a dice shaking plate with dice, a cup, and then there is a dice table board to be able to stab each other.
This one has only this. Actually, friends think that this single device and modernity can do anything with this gambling game called Hilo. This time, I will take to know the word hilo. That does not require the use of a dice to play dice, must use a special shaking device that must be made only and then will force the dice out. It’s not just measuring the sun. But it is a matter of putting tricks in the way to play together. This time, I will say that the first thing that must be known to friends is the word “Crescent Moon”. Then Wongwongwan, friends Do you know that our own Thai people are producers? And why is the crescent plate so loud So loud that There is a gambler or dealer hilo from all over the world that comes to order to pay for shaking the dice that is called this dish. What is the meaning of this dish? How is it There is definitely an answer here. But before going to know each other more That dish Come to know that people are often familiar with If the wealthy dealer takes rich with the dealer, Hi Lo He must use a magnetic shake cup. Magnetic dice What kind of thing is that? Plate Vongduen will use a single principle. Is the principle that is the magnet itself, but it is specially prepared Is a superior magnet If it is a general magnetic dice If the player suspects Would like to prove Go to see the iron. Will know immediately that it has a magnet Take the cup to touch the iron Will immediately know that this kind of magnet, which is known when The dealer died. But this single is superior Is unable to match But must use the whole set only Will have good iron Various angles That has already been calculated But when bringing the magnet to suck the watch Would not know that there is an iron melting inside And if smashing the plate, looking inside for another, will not know Because it will be used as a powder for coloring Similar to the plate that is cast together into a dish, shake up Of course, the dice, of course, have a mother. Both watched and pushed together with the crescent plate. Shaking people must shake as Facing the dice correctly But it can be very difficult to detect that there is a magnet inside What kind of thing?

Credit By ทีเด็ดบอลเต็ง

Play baccarat for money.

Play baccarat for money.

Play baccarat for money.

Today’s society has many things to choose from. Only you have money. You can be more conscious. Can still point With high wages and a wide range of jobs to choose from Causing people in other provinces to come to work in the city Until becoming a crowded community Baccarat Online Is known among all gamblers Some people who go home on a long weekend can take a mobile phone to play all the time. Only at that place, there is an internet signal to cover Online gambling can be considered very popular at this time.

 

Find out how to play baccarat for money every day. How to do? To play baccarat for money, it must have a scoreboard. Must see that score calculation is what the next eye must bet on Baccarat online is easier to play than playing at another casino. And the opportunity to earn money is easier than gambling We come to do better. With the story that many people are frustrated that Playing online baccarat is illegal. I would say that if you want to risk your luck, then luck. What would come to a halt? Of course not. Gambling in this period has developed very far. That can be played on a mobile phone or computer at home No matter where you are, you can play. Just have internet Popular games like Baccarat are the same. Can be played online And the question Playing online cards illegally, I replied that it is illegal. It is similar to the underground lottery. Do you think that buying an underground lottery or หวยออนไลน์ is illegal? This is the answer to this question.
I understand that playing baccarat to get money from the website is wrong. But when we compare it to the underground lottery, it’s not different. Although it is wrong It would be a serious offense.
You already know that gambling with a mobile phone or computer can play. But it is not that you are going to play blatantly Or play in public Maybe you have to know and avoid it.
Less statements about playing baccarat for real money. You can read. From the online casino Have you ever played with baccarat for a hundred thousand baht, using only a few baht investment. Used to have a situation like this Do not know whether to say good luck or good luck, hands up, do not know, but used to have people who can make real money Because playing Baccarat online, this is the way to play baccarat to get money online. Considered a new thing in the gambling industry that And can tell that it can be trusted Each website has excellent service. No cheating, of course. There is one website that I recommend. www.fifa55god.com Is one web site with excellent service And with 24-hour service and deposit withdrawal issues, can be easily implemented as well

Casino games

Casino games

 

Online casino games Many people wonder if casino games have advantages and disadvantages and what techniques to play. Today we will come to know about casino games.

Roulette

Roulette or Roulette online casino games Is considered a classic casino game Which we have often seen In many famous movies, the word roulette is derived from French, which means “small wheel” because it was invented by a Frenchman named Blazpasal.

 

We will see how to play with the release of steel balls. Running around the spinning wheel with black and red alternately Which channel drop is considered a reward? The total number of channels is 37 channels forFrance and Europe, number 0-36. America has 38 channels by adding another channel 00. Opposite the number 0 itself

 

Basic rules of roulette betting

 

For how to bet on it We will divide the following methods of betting.1. Inside bets (inside)That is to place bets that are numbers from 0 to 36. However, the roulette bet is still divided into 2 sub-categories. 1.1 Single-digit numberingWill be called straight up, which is a straightforward numbering. The payout is 35 times excluding capital. 1.2 Placing overlapping numbersPlacing multiple overlaps Will use the method placed on the line between channels Sometimes there may be 2 channels. Sometimes, there may be 4 channels or in the case of playing in 3 channels, the whole row may be placed on the border of the last box in that row instead. Which can be classified as follows 1.2.1 Split or split betsWill use the method of placing lines between the lines, such as 1/2, 35/36, which is the thrust of the adjacent numbers themselves The pay rate is 17 times, excluding capital. 1.2.2 Street Street Betting(Trailer)In the number 3 row set, we will call it “Street”. The method of placing is to place it at the last edge of the row itself, such as 1,2,3. 1.2.3 Corner corner bettingWill be a 4-digit bet placed at the intersection of all 4 channels, such as 1,2,4,5. The payout is 8 times, excluding capital. 1.2.4 Straight line betting (line)Will be a 6 digit number bet, such as 1-6. Place the chip at the edge of 2 adjacent roads. The payout is 5 times, excluding capital. 1.2.5 Placing bets in the series 0, 00, 1-3If placed at number 0, 00 only Will have a pay rate of 17 times, excluding capital

If placed at lines 0, 1, 2 or lines 0,2,3 will form a 3 (main) bet. The payout is 11 times, excluding capital. If placed at lines 0 and 1, only 0,1,2,3 will be placed. The payout is 8 times, excluding capital.

2. Outside bets (outside)For roulette external betting, we will place bets on the outer table, which can be categorized as follows: 2.1 StabbingIs able to choose whether to bet on black (BLACK) or red (RED). Pay rate is 1 As far as excluding capital 2.2 Double betWill bet that the number will be an even number (EVENT), odd number (ODD), the pay rate is 1 times, excluding capital 2.3 High stakesThe table will be shown in the range 1-18 (low) 9-36 (high) itself. The pay rate is 1 times, excluding capital. 2.4 Interval selection (Or Teng Zone)The selection of the range can be selected in many ways. Whether it is a 3 set in a vertical row, such as a vertical row, the first row is 1,, 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34In the case of other 3 types of sessions, it will be divided into 1-12,13-24,25-36 The pay rate is 2 times, excluding capital. Will see that more than the others mentioned Cause because The probability of winning is 1 in 3, while the other is 50-50. Playing process Usually Players must exchange chips with the dealer first. Because they have to use different color chips To prevent that confusion However, when he stopped playing and got out of the table Should return as well because the chip has no value In each round, when the player completes the color chip The dealer will start throwing the roulette ball and when the ball goes down the track, it will roll. NO more bets means no more bets.For this article, it is an introduction to how to play roulette type casino games for those who want to play casino games can play at www.fifa55god.com There are many casino games to play. You can choose to play as you like.

Choosing a Fashion Design School in Italy

Choosing a Fashion Design School in Italy

 

HELLO GUY IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME ON MY WEBSITE FOR PLAY AND SEE ANOTHER GOOD CONTENT TO ทีเด็ดบอลชุด

Today, the word “Italy” is synonymous with the word “fashion”. When something is described as being Italian, it is either very delicious or very good looking. Because of this people often go there to study culinary arts or fashion design. People who want to attend fashion design schools in Italy though, may find themselves facing a cruel dilemma. There are so many fashion design schools in Italy, that most people have difficulty selecting one.

 

Choosing a fashion design school in Italy can be quite a challenge if you do not have a guide. Here are some tips you can use to help you with this problem:

 

1) Learn about the history of the school – One of the best ways to find out if you have chosen a great fashion design school in Italy is to check its history. Find out if the school you are attending has produced any of the great names in the fashion industry. You should also check out to see what generally happens to students of that school after graduation.

 

The history of the school will tell you exactly what to expect from that school. It will also teach you what the school expects of its students. In getting this information, you will be able to judge whether or not a fashion design school in Italy is for you.

 

2) Learn what it costs – You should definitely check out the financial aspects of attending a fashion design school in Italy. You should try to find out whether you can afford the kind of expenses involved when studying in a foreign country. This, of course, will help you determine if whether or not you should really enroll in a fashion design school in Italy. You will also learn about the sacrifices you will have to make in order to truly follow your heart.

 

If you really want to go to a fashion design school in Italy, you need to know exactly what you need. You need to be prepared to stick to the path you choose.

 

3) Learn how to get in – Are there any special qualifications required to get into a fashion design school in Italy? You should learn the requirements for admission so that you will not be wasting anyone’s time when you learn you are not really qualified. You should try to check out the various obstacles hindering you from reaching your dream of attending a fashion design school in Italy and you should try to find a way past this obstacle. Every problem has a solution. If you have the will to get into a fashion design school in Italy, then you will get in.

 

Getting into a fashion design school can be quite a challenge. However, if you know exactly what you need and prepare beforehand, you might increase your chances.

 

4) Learn what other people have to say – Sometimes, the key to making a solid decision is to get the thoughts of others. If you wish to find carrier from a fashion design school in Italy, you need to understand that there are other people who may have experienced. Going to a particular fashion school in Italy and may have many things to say about that school. By listening to what others have to say about schools, then you would probably find the best school for you.

You need to be careful, however, as competition can be pretty intense between schools. This means that you cannot trust everything that you hear.

What to Look for From Fashion Designer Schools

What to Look for From Fashion Designer Schools

 

HELLO GUY IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME ON MY WEBSITE FOR PLAY AND SEE ANOTHER GOOD CONTENT TO ทีเด็ดบอลเต็ง

 

There are lots of people who can tell you a thing or two about fashion designer schools. They may be right- fashion schools may not add up to your talent at the end of the day but you see, the other face of the coin might also be true. That is, fashion schools would not only keep you informed, you will also get to enhance your talents and special interests.

 

The truth is, having the talents is not enough. You need to be properly trained to get this talent on the right track. One good way of doing this is to attend fashion designer schools.

 

Like with everything, you need to find a school that can provide you with all the stuffs you need while justifying the bill of their curriculum.

 

There are a number of things you should be considering in your choice of school. Among them are: cost, services and curriculum.

 

The cost, both the initial and the extra charges, is probably the major consideration among aspiring talents. Fashion designer schools are few and they can’t be simply accessed in every city. That would mean extra baggage on your part.

 

How much it costs to attend a fashion designer school, you ask. Well, this cant be answered concretely with figures since these vary from one school to another. Also, this issue is largely dependent on many factors including the popularity of the fashion designer school, the spectrum of services it offers and the facilities it has.

 

It’s good if you are not bothered with the cost of the school. Sadly, most of us tend to be practical when dealing with things. However, this does not suggest that one should dive fast on the least expensive school you can get your hands on. There are also dangers in this. Remember that with lower price, the quality and the services of the institution suffers.

 

Now, that leaves you only to choosing between a well-performing school with high tuition fee or a mediocre fashion designer school with much lower price.

 

Whatever your choice is, you have to spot on the balance. Find the one which can give you the best of both worlds. Surely, there are those fashion designer schools that chose to put income as secondary and exchange this for the main aim of fostering passion in fashion designing among their budding artists.

 

The services a fashion designer school should also be taken into thought. These factors cover the job placement services to graduate students, a number of scholarships, a well-performing teaching staff and the general competence of the institution.

 

Last on your list of consideration is the curriculum the school offers. Keep in mind that you went to a fashion designer school to learn. If a specific school can only provide you with the things that you can learn by other means then the purpose of entering would be spoiled. Secure to it that you are well supplemented with the ideals of the program.

 

Formal training must be the real aim of any curriculum. This then should be combined with a good mixture of theoretical approach plus the application of the learning earned from classroom setting.

 

The basic offers among fashion designer schools are fashion basics, modeling, sales marketing and fashion merchandising.

 

These are just some of the many factors that you can first consider reflect on so that you would arrive to a final choice of school that you will be contented with.

Aspen Nightlife – The Ultimate Taxi

Aspen Nightlife – The Ultimate Taxi

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

This isn’t your ordinary taxi ride! The Ultimate Taxi

is actually entertainment that is not to be missed.

This is a thirty to forty minute musical ride around

Aspen – but it’s not like any other ride you will take

in your lifetime.

 

The taxi you will be riding in is a 1978 Checker cab.

It has been greatly modified and boasts four red

lasers, a laser projector, black light effects, light

washers, light orbs, mini-strobes, color changing fiber

optics, a sound system, stage lights, a mirror ball, a

fog machine, a keyboard, digital drums, a digital

camera, a DV cam, a notebook computer, a printer,

and much, much more.

 

Your driver will be Jon Barnes, and he has been

driving tourists around Aspen since 1984. He throws

in a pair of 3-D glasses, so you can view Aspen as

you never have before. Featured online, in radio

interviews, magazines, and newspapers, the Ultimate

Taxi has become very popular. Many famous people

have taken this cab ride as well, including Clint

Eastwood and Jerry Seinfeld.

 

Get ready for a wild ride! Jon plays the keyboard

and the horn while driving! With your 3-D glasses

and the other toys that are included in the ride,

combined with the psychedelic lighting effects, this

is one ride that you will never forget! In fact, Jon

makes sure of it, because there will be pictures to

help you remember the event.

 

Make sure you buy some souvenirs before you leave.

The Ultimate Taxi gift store is located right outside

the doors, in the trunk. You will also have a web page

memory of your ride in the Ultimate Taxi hosted on

Jon’s server for all time. Take your toys and 3-D

glasses home with you as well.

 

The Ultimate Taxi is not a ‘normal’ taxi ride. You

don’t call Jon Barnes to take you where you want to

  1. The Ultimate Taxi is more of a musical show

and adventure. It has been called the world’s

smallest recording studio.

 

Make sure that you get your Ultimate Taxi ride while

you are in Aspen, and join the ranks of Ivana, Kevin

Costner, George Hamilton, Jerry Jeff Walker, Dudley

Moore, the Beatles, Clint Eastwood, Jerry Seinfeld,

and even Regis Philbin! Due to the popularity of the

Ultimate Taxi, it is probably best to call in advance

for a reservation. The Ultimate Taxi is in operation

from 7pm to 10pm most nights.

Aspen Nightlife – The Sneaker Ball

Aspen Nightlife – The Sneaker Ball

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

You may have been to many balls in your

lifetime, such as Christmas Balls, Spring Balls,

and even Debutante Balls – but if you haven’t

been to the Sneaker Ball in Aspen, Colorado,

you are missing out on all the fun! Known as

‘Aspen’s Greatest Party,’ the Sneaker Ball is

held annually at the St. Regis Hotel on East

Dean Street every March.

 

Back in 1986, the very first Sneaker Ball was

held by Al Gross and David Nauss of Paine

Weber, Inc – in Boston. The party was a

celebration of Reebok shares trading on the

stock market for the very first time. This black

tie event was much like other balls – but

everyone was wearing Reeboks, and the first

Sneaker Ball was born.

 

The following year, Al Gross decided that this

was the kind of party that people really liked –

but instead of being limited to white Reeboks,

the idea would be for the guests to wear formal

gowns and tuxedos, with decorated tennis

shoes. The party was moved to Aspen, where

people know how to party – and thousands of

people from all over the world fly into Aspen to

attend.

 

One of the nicest things guests like about the

Sneaker Ball is that it is for a good cause. All

of the proceeds go to Grass Roots, which is a

program designed to help inner-city kids. These

kids are brought to Aspen to experience what

life outside the city is. Many of these kids don’t

even realize that places like Aspen really exist.

Tickets cost $125 per person, which isn’t too

bad considering that the money is for a good

cause.

 

People from diverse backgrounds attend the

Sneaker Ball each year. Famous people are

there, infamous people, and people who are

neither famous nor infamous attend – and

every one has a fantastic time. The party gets

started at about 9:30pm and ends around

1:30am – followed by many ‘after parties’ in

various locations throughout Aspen.

 

If you’ve ever wanted to attend one of those

glitzy ‘Hollywood type’ parties, here is your

chance! You will rub elbows with the famous,

show off your custom designed sneakers

along with your formal wear, and dance the

night away – and all for a very good cause.  

 

This is an event that sells out fast. Contact the

Chamber of Commerce in Aspen to find out

when the Sneaker Ball is scheduled, and

purchase your tickets right away. Also check

with the various hotels and lodges to inquire

about package deals and get your

reservations set before everything is sold out!

Aspen Nightlife – The Crystal Palace

Aspen Nightlife – The Crystal Palace

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

If you like comedy, you should visit The Crystal

Palace. This Aspen landmark was established

in 1957, and has been offering quality dining

with satire comedy ever since. The interior of

the restaurant is done in a Victorian style, with

beautiful stained glass windows, sparkling

chandeliers, and vintage furnishings.

 

If you take politics very seriously, this may not

be the type of comedy you enjoy. The majority

of the comedy acts and musicals have a

political slant to them, and the staff performs

most of the acts. The Crystal Palace is located

in the heart of downtown Aspen, on Hyman

Avenue.

 

The food is the best you can find anywhere.

Prime Rib, Rack of Lamb, Fish, Seafood, and

Roast Duckling are served. Don’t make the

mistake of just showing up – call ahead for

reservations. The Crystal Palace is open

Tuesday through Sunday in the evening for

dinner and a show. You should definitely make

it a point to eat here at least once while you

are on your Aspen vacation, as this is a

traditional part of Aspen nightlife for locals and

guests.

Aspen Nightlife – The Club Scene

Aspen Nightlife – The Club Scene

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

After a day on the slopes in Aspen, Colorado, you

are probably ready to do some partying. The Aspen

club scene starts hopping shortly before the slopes

close. Many of the clubs have planned events – and

some are just free-for-alls with music and dancing all

night long. No matter what kind of music you are into,

you will find it in Aspen.

 

Most of the lodges and hotels in Aspen have bars or

clubs. Some have multiple bars, clubs, or lounges –

so start your search for Aspen nighttime

entertainment at your lodge or hotel. You can

usually find a friendly game of pool in almost any bar

before the music and dancing begin.

 

The easiest way to find the type of music and dancing

that is most enjoyable to you is to pick up a copy of

Aspen Magazine’s Traveler’s Guide. This guide will

provide you with a list of Aspen hotspots, and let you

know what you can expect at each club or bar. If you

will be drinking, make sure that you don’t drive your

car. Walk or take advantage of the public transportation

or taxi services in the Aspen area.

Aspen Nightlife – The Caribou Club

Aspen Nightlife – The Caribou Club

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

According to The New York Post, the Caribou

Club is the absolute best private club in

America. This is a member’s only private club,

and the membership fee is quite high – but the

ambiance is top-notch!

 

The Caribou Club is located in Aspen,

Colorado on East Hopkins Avenue. The club

is open from 6:30pm until 2am every day, and

you can enjoy dinner and dancing, or lounge in

the Great Room before a roaring fireplace with

a fine cigar. The wine cellar houses over 5000

wines from around the world.

 

There is more to The Caribou Club than fine

dining and dancing, however. When you enter

the club, you are entering a world of elegance

that can only be experienced here. The walls

are covered with 19th century paintings. There

is a coat room, where your coat will be taken

from you, and you are made to feel like a very

welcome houseguest. You can then go to the

bar, the Great Room, or be seated for dinner

– the choice is yours.

 

The Caribou Club has only been open for about

ten years, but it has become an integral part of

Aspen nightlife for the rich and famous – and

even for those who are not famous, nor rich,

but who can afford to pay the membership

fees. When you enter the Great Room at The

Caribou Club, you will probably see faces that

you know – even if you don’t know these

famous people on a personal level.

 

You don’t even have to be in Aspen to enjoy the

cuisine offered by The Caribou Club. Your

event can be catered by the club, no matter

how large or small it is, or where it is located.

You can have your event catered anywhere

in the world! Private parties can also be held

at The Caribou Club.

 

Again, the cost is fairly high. Lifetime

membership for a couple is $10,000. Individual

membership for two people is $3000 for the

first year, and $1000 for each additional year,

paid annually. Family membership for up to five

people costs $4000 per year. A temporary

membership is available for one week. The cost

is $500 and covers one couple. However, during

Holidays and President’s Weekend, the cost is

$1000.

 

As you can see, The Caribou Club is quite

exclusive – but depending on the type of

nightlife you enjoy, the cost of membership is

well worth it – even if you only visit once a year.

Aspen Nightlife – Theatre in the Park

Aspen Nightlife – Theatre in the Park

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

Founded in 1983 by Kent Reed, Theatre in the Park

has become an Aspen tradition that adds to the

delight of Aspen nightlife. Theatre in the Park once

actually was theatre that was performed in a tent in

the park. Now, however, Theatre in the Park has

changed its name to Theatre Aspen, and a new

permanent structure is in development. This will

allow Theatre in the Park to hold year-round

performances, instead of summer-only performances.

 

Contemporary and classical plays are all presented

by the theatre. If you are in Aspen around Christmas

time, make sure that you see the theatre’s

presentation of “Its A Wonderful Life.” As a summer-

only venue, sixty shows are performed each year.

Once the company has its permanent structure, we

can expect many more each year.

 

The Theatre Aspen also has many training programs

for adults and children. Currently, performances are

held between June and August. The Theatre in the

Park is located in the Rio Grande Park. Heat is

provided on chilly nights, and there is an area to enjoy

cocktails during intermissions, as well as before and

after performances.

Aspen Nightlife – Taste Festival

Aspen Nightlife – Taste Festival

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

Winter time isn’t the only time to visit Aspen.

There is a great deal going on each summer,

and one of the highlights each June is the

Taste Festival. This is also called the Food &

Wine Magazine Classic, and people from all

over the world arrive in droves for this three

day event.

 

Cookbook authors, wine experts, restaurateurs,

and famous chefs can all be found here.

Wolfgang Puck, Jacques Pepin, and Andrea

Immer have all attended the Taste Fest in

Aspen – because if food is your life, this is the

place to be! Each year, there are over eighty

cooking and food demonstrations, and visitors

can get a taste of it all.

 

There are many seminars and wine tasting

sessions held throughout Aspen during these

three days as well. If you want to attend this

incredible mouth watering event, make your

reservations months in advance – or you will

miss out! If you don’t make your reservations

early, try to find a hotel with space available in

a nearby town, and drive back and forth to the

event – check the local camp grounds as well.

Just make sure you don’t miss this event!

Aspen Nightlife – Syzygy

Aspen Nightlife – Syzygy

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

Syzygy, which is located on East Hyman Avenue in

Aspen, Colorado, has repeatedly won awards for

being one of the best restaurants in this ski town.

Featuring outstanding jazz music and food that is

out of this world, Syzygy is the place to be when it

comes to Aspen nightlife and fine dining. This is an

Aspen landmark that is not to be missed.

 

The chef at Syzygy combines European and Asian

dishes, and presents them in a modern American

way. These combinations are what set the cuisine

at Syzygy apart from the food you find at most

restaurants. Along with this outstanding fare, you

can select wine from a list of over 300 Italian,

American, and French wines. If you aren’t sure

which wine will work with the fine food you have

ordered – simply ask your waiter. They always

seem to know exactly which wine will enhance the

flavor of the food the best.

 

One of the nice touches about the service at

Syzygy’s is that the Chef likes to send gifts to the

table, such as goat cheese, potato crisps, and

osemary bread. Syzygy is famous for their

atmosphere as well. The glass enclosed waterfalls

inside the restaurant are talked about all over the

world – and they are really something to see! Every

part of the interior of this Aspen landmark works

well together to create a mood that makes the

food, the wine, the music, and the company

absolutely enjoyable.

 

You may be overwhelmed with all of the wonderful

menu choices, and all of the delicious smells

coming from nearby tables. You may not be able to

make a choice! Syzygy’s has you covered. Simply

order the Tasting Menu, and sample everything.

Enjoy the music while you are eating – and after

your meal as well. Some of the finest jazz artists in

the world have performed at Syzygy’s. Call ahead

to find out who will be performing – you will be glad

that you did.

 

Syzygy’s is closed on Monday’s and Tuesdays

during the off-season. During the season, they are

open from 6pm to 10pm each day, and you should

definitely call ahead for a reservation. Remember,

this is an integral part of experiencing Aspen

nightlife, so make sure you get by Syzygy’s at

least once while you are in Aspen – the chances

are very good that your first visit will not be your

last! If possible, try to make it to the Sunday Jazz

Brunch.

Aspen Nightlife – Music in the Mountains

Aspen Nightlife – Music in the Mountains

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

There is always something of interest going on

in Aspen, and September is no different. During

the month of September, every year, JAS

comes to Snowmass. JAS, or Jazz Aspen

Snowmass, began in 1991 to honor the art of

Jazz in the Roaring Fork Valley. It has now

become a music attraction that lasts all

summer long, with the biggest celebration

coinciding with Labor Day weekend.

 

While this is a Jazz celebration, for all intents

and purposes, all types of music are

celebrated, including reggae and rock-n-roll.

Famous musicians and singers from around

the world attend the four day Music in the

Mountains celebration.

 

All events take place in the breathtaking

Snowmass Town Park, located on Brush

Creek Road in Snowmass. Snowmass

Village is one of the most beautiful places in

the United States, and this festival is extremely

popular. It is vital that you purchase your tickets

well in advance, and arrange lodging well in

advance also. Snowmass advises that if you

do not have a ticket, to not show up for the

festival – it will be sold out.

Aspen Nightlife – How to Find the Entertainment

Aspen Nightlife – How to Find the Entertainment

 

THANK FOR YOU TIME IF YOU LIKE IS MY CONTENT PLS COME TO MY WEBSITE FOR READ GOODCONTENT ABOUT IS BACCARAT ONLINE สล็อตออนไลน์ มือถือ

No matter what time of year it is when you visit

Aspen, there is always something going on –

even in the off season. The town is small, but

there are usually several types of entertainment

offered each evening in different parts of the

small town. Generally, you won’t have to search

too hard to find some entertainment – but it is

better to know exactly what is going on all over

town, so you can choose the Aspen nightlife

that best suits your interests.

 

First, call the Chamber of Commerce in Aspen

a few months before your trip if possible. Ask

them what events are planned for the time

period that you will be there. Events are usually

scheduled well in advance, and finding out

about these events well in advance will not only

help you to better make your plans, but it will

also allow you to purchase needed tickets in

advance. Nothing will be more disappointing

than arriving in Aspen and finding out that your

favorite band is in town for a sold out show!

 

Events can come up at the last minute as well.

Upon your arrival to your lodge or hotel, ask the

concierge about events that will be taking place

during your stay. If you have already contacted

the Chamber of Commerce, you will know most

of what is going on around town – but there may

be a few surprises in store for you.

 

Don’t forget to check with the Chamber of

Commerce offices in nearby towns and villages!

Snowmass is a village that almost seems to

be a part of Aspen – but it isn’t. Contact the

Snowmass town hall to find out what events

are scheduled in the village during your visit.

 

Have a plan before you arrive in Aspen. Use

Internet resources, as well as the information

that you learn from the various Chambers of

Commerce and your lodge to plan your daytime

and night time activities while you will be in

Aspen. Again, there is always something to do

in Aspen, and if you don’t plan ahead, you will

waste a lot of time trying to decide what you

want to do.

 

While you want to go in with a plan, leave a

day or two open – with no plans. Use these

days for shopping expeditions or simply take a

quiet walk through the quiet Victorian

neighborhoods. Go to a restaurant that isn’t in

your plans, or spend some time in the Great

Room at your lodge. There is always

something to do…but sometimes, it is nice to

have nothing to do as well!

The Pros and Cons of Hybrid Cars

The Pros and Cons of Hybrid Cars

 

Thank for read my content pls come to my website แทงบอล for support

Hybrid cars are considered to be the car of tomorrow. Because of the benefits it can give you, you will definitely want to get one for your own. In fact, more and more people are now considering selling their conventional car and purchase a hybrid car. So, why is it that more and more people prefer getting a hybrid car instead of a conventional car even if hybrid car retail prices are far more expensive?

 

The answer to this is that these people are thinking of the long term benefits that a hybrid car can give. With a hybrid car, you can cut fuel consumption in half compared to conventional cars. Hybrid cars will be able to give you maximum fuel efficiency. It will be able to give you far better mileage to the gallon. Just imagine, with a hybrid car, you can get more than 60 miles to the gallon of gasoline.

 

This is because hybrid cars run on two engines. One is the conventional internal combustion engine that you will find in conventional cars and the other is the electric motor and batteries. Hybrid cars are basically cars that combine electric energy and gasoline energy. By combining these two to power your car, it will run quieter, cleaner and far more efficient than conventional cars. These are the main advantages of hybrid cars.

 

Another advantage is that you will be able to save more money from tax breaks imposed by the US government to hybrid car users and buyers. If you own a hybrid car, you will be able to enjoy tax breaks. Also, you will be able to enjoy free parking and other incentives that the government imposed on hybrid car owners.

 

Now that you know about the main pros of the hybrid cars, you also need to know what the cons of hybrid cars are.

 

People have been purchasing hybrid cars because of the ability of saving a lot of money from fuel consumption. However, the main advantage of hybrid cars, which is the electric motor, is also its downfall. When a hybrid car is involved in an accident it will be difficult for you and the rescuers to get you out of the car because of the dangers of electrocution. Hybrid cars carry large amounts of voltage. When it gets involved in an accident, wires from the battery may tear off and will be potentially dangerous to handle.

 

Another disadvantage of hybrid cars is that the retail price is higher than conventional cars in the same weight class. However, the hybrid car can counter this disadvantage by allowing consumers to save money in a long term basis. When you look at it in a long term basis, hybrid cars tend to be cheaper than conventional cars. Try and compute the amount of gasoline both cars will consume during its lifetime and add it to the retail price of the car. You will see that the conventional car will tend to be more expensive than hybrid cars when you look at it in a long term basis.

 

These are the pros and cons of hybrid cars. You can see that it contains more advantages than disadvantages. Most hybrid cars today are now integrated with the latest technology in car safety. So, if you are planning to purchase a car, think hybrid.

The History of the Hybrid Car: An Evolution for the Future

The History of the Hybrid Car: An Evolution for the Future

 

Thank for read my content pls come to my website web for support

Due to the demand of having a car wherein everyone can consume less fuel and will not contribute to the air pollution, the hybrid car was finally created to meet this end. And due to the rapid advancements in the gasoline engine, the hybrid car has become extremely popular.

 

A hybrid car is a means of transportation using two power sources; it uses a rechargeable energy storage system found on board and a fuelled power source as the vehicle’s driving force. The hybrid car pollutes less and uses less fuel.

 

Back in 1899, Ferdinand Porsche have developed and led the way to the very first working hybrid-electric vehicle. Other people followed suit in Ferdinand Porsche’s invention. Many people who became interested in the hybrid-vehicle concept have been continually making hybrid cars.  However, there was no major car manufacturer who invested in the hybrid concept and mass produced hybrid cars until the late twentieth century. The hybrid technology was mainly utilized in developing diesel-electric submarines during that interim period.

 

The diesel-electric submarines mainly operate very much the same as a hybrid car. However, the submarines main goal was to conserve oxygen rather than spend less fuel. During the later years, submarines have evolved and have begun using the nuclear power as a substitute for diesel.

 

During the 1990’s, the Toyota Prius and the Honda Insight were the first successful hybrid cars available in the market. It was two of the pioneers in the hybrid car concept which virtually changed the way the world thinks about cars.

 

An idealistic inventor, Victor Wouk, manufactured a hybrid electric and gas motor vehicle that siphoned fuel at half the amount as practically all the other cars being built then. He built the hybrid car thirty years before the Toyota Prius got the attention of the U.S. as an energy-anxious nation.

 

The account about the hybrid car and its inventor, who died in May, 2005, at age 86, is unfamiliar among even the most avid fans of the growing hybrid car association. In terms of hybrid car knowledge, it is in fact America that should have led all other countries. Wouk said that the government program that he developed about hybrids was unknown to everyone.

 

Victor Wouk founded and sold two successful electric industrialized companies in the late 1940s and 50s and in 1962 he was approach by Russell Feldman, one of the founders of Motorola, who recognized the pollution from the automobile as one of the biggest problem of the environment and he wanted to discover the possible solutions with regards to this problem. But his experiment did not work much for the possible solution.

 

Having an idea, Wouk pondered the problem throughout the 60s and ultimately reached a clever solution. He combined the low-emission benefits of an electric car with the power of a gasoline engine to produce a hybrid vehicle. But Wouk did not get any response to his ideas for creating a hybrid car; in fact he was heavily criticized for not believing in a full-electric system.

 

With the help of his colleague, Charlie Rosen, who shared his belief about hybrid cars, gave him the chance to prove his ideas of creating the hybrid car as one of the solution to the rapid health cost of auto-pollution. And now the impressive capabilities of the invention of Wouk, the hybrid cars, can now be a very great help in terms of less fuel consumption and less air pollution.   

 

Wouk and Rosen put up a new company particularly to developed their hybrid car idea and make it possible to be in the market and be used as an everyday car that belched far less harmful vapors than contemporary vehicles.

 

The Prius

 

Ever since the Toyota Prius was released in the market, it has been able to remain as the premier choice of hybrid cars available. It is true that old hybrid cars looks more like an alien car and cost far more than the conventional car. However, because of the latest technology installed in newer versions of hybrid cars, it looks more like a conventional car and is far cheaper than its predecessors. It is a fact that hybrid cars today looks very much like conventional cars. However, it will enable you to cut fuel consumption in half.

 

For example, the Honda Civic Hybrid car looks very much like its conventional version. However, when you look at it closely, the hybrid version of the Civic is able to conserve fuel much better than its gasoline counterpart. The Civic Hybrid can get you 50 miles in just one gallon of gasoline.

 

During the year 2004, Ford has developed and introduced the very first hybrid SUV, which is the Ford Escape Hybrid. A year later, Toyota also introduced their line of hybrid SUV called the Highlander Hybrid.

 

Because of the growing demand for hybrid cars, other car manufacturers are now following the footsteps of the other companies who already released a version of their hybrid car in the market. For example, Nissan is now planning to develop and introduce a hybrid version of the Nissan Altima.

 

Nowadays, over 300,000 hybrid cars are running on American roads wherein 95 percent of them are Japanese made. The hybrid vehicles are truly very different technology that can both save money and our environment.

The Advantages of Gasoline Electric Hybrid Cars over Conventional Cars

The Advantages of Gasoline Electric Hybrid Cars over Conventional Cars

 

Thank for read my content pls come to my website fifa55  for support

Today, more and more people are now considering getting rid of their gas-guzzling conventional cars and purchase a new kind of car available in the market today called hybrid cars. You may wonder why hybrid cars are gaining popularity all over the United States, but you should consider that hybrid cars can definitely give you a lot more benefits than conventional cars.

 

Hybrid cars can cost a lot more than conventional cars in terms of retail price. However, if you think in a long-term basis, hybrid cars will tend to be a lot cheaper than you can imagine. Hybrid cars are the next generation cars now available in the market that will enable you to save lots of money by getting more miles on a gallon.

 

Because of the constantly increasing price of gasoline, many people tend to purchase hybrid cars in order to save money on gasoline. Just imagine, a hybrid car will be able to cut fuel consumption in half compared to conventional cars. As you can imagine, you will save a lot more money in the long run. What you pay for the hybrid car will be worth it. This is because conventional cars will tend to be more expensive in the long run.

 

Hybrid cars use both gasoline and the cleanest energy source available, which is electricity. It also has smaller gasoline engines, built with light materials and is designed to be aerodynamic to reduce drag in order to give you the full efficiency potential.

 

Hybrid cars work by utilizing both the gasoline-powered engine and the electric motor to run the car. When the car is running idle or when it is not in motion but the engine is running, it automatically switches off the gasoline engine and the car will run on electric power. Once you stepped on the accelerator pedal, the hybrid car will automatically turn on the gas engine again. With this concept, you won’t spend a lot of fuel when you are trapped in a gridlock. Also, when the car is in motion, the electric motor and the gasoline engine will share the propulsion.

 

Another great advantage of gasoline-electric cars or hybrid cars is that it runs on clean energy. It has been found that hybrid cars emit far lower toxic fumes than conventional cars. Also, since it runs on a small gasoline engine and an electric motor, it is far quieter than conventional cars. This means that it can effectively help in reducing air pollution and noise as well.

 

Hybrid cars don’t need to be plugged in like electric cars to recharge. This is because the batteries are charged when the car itself is running or when the car is braking.

 

Recently, the President of the United States has signed an agreement in 2005 that states tax incentives for hybrid car buyers. This means that when you purchase a hybrid car, you will get huge tax relief depending on the hybrid car you purchase. It will depend on the amount of fuel it can save compared to a conventional car made in 2002 with the same weight class.

 

With all these benefits, gasoline-electric cars or hybrid cars is definitely the car of choice in today’s world. You will never be affected with constant oil price hikes and erratic movement in prices in the fuel industry.

 

With hybrid cars, you can benefit a lot more than you can imagine.

Rediscovering the Wonders of the Toyota Prius Hybrid Car

Rediscovering the Wonders of the Toyota Prius Hybrid Car

 

Thank for read my content pls come to my website fifa55 for support

Motor Trends Car of the Year for 2004, North American Car of the Year in 2004, 2004 International Engine of the Year, 2005 European Car of the Year, 2006 Energuide Award in the Midsize segment, this and more are the accolades given to the Toyota Prius Hybrid Car. Undoubtedly one of the most popular and most regarded competitor in the ever growing hybrid car segment, the Toyota Prius has definitely made a marked in the motor industry.

 

The Toyota Prius is a Hybrid car that makes a bold statement against environmental issues and the rising gas prices. It is also the first ever mass-produced hybrid car for commercial purposes. Its name itself means first.

 

The Toyota Prius hybrid car was first sold in Japan in 1997 before it was distributed all over the globe 4 years later in 2001. Its popularity was boosted by environmentalists touting it as the car for the future to save our planet from air pollution. Sales in North America ws strong and increasing annually. By fall of 2006, the Toyota Prius hybrid car had the strongest demand and has the longest preorder and waiting list there is presently.

 

Toyota sees the Prius as a venue that would provide the consumers with a vehicle that would produce less pollution and to be very energy efficient. And Toyota certainly reached that goal. They created the Prius from the bottom up resulting to a true hybrid vehicle that is loved worldwide.

 

Toyota engineers came up with a couple of ways to develop the Toyota Prius hybrid car to be unlike other previous concept electric cars, the Prius doesn’t ever need to be plugged in for recharging. The two electric motor generators get its power from the gas engine, recharging while the engine power is being used. Also, through regenerative braking, a process that recovers kinetic energy when the car brakes and transforming it to electrical energy to recharge the batteries.

 

By 2004 a second generation of Toyota Prius hybrid car was released on the market. Capitalizing on the development of the new Hybrid Synbergy Drive technology, the previous Toyota Hybrid System was replaced in the new generation Toyota Hybrids. Many improvements were developed and infused in the technology making the Toyota Prius hybrid car even better than before.

 

Aside from the engine, Toyota added more room to the Toyota Prius hybrid car making it wider and taller allowing for taller people to sit erect inside the car and allowing more views of the road.

 

Because of the success brought by the Toyota Prius hybrid car and the public awareness it has developed, Toyota has extended its Hybrid lineup to their other vehicles. This includes the Toyota Camry hybrid and their top of the line Lexus marquee with the Lexus RX400H.

 

Truly, the Toyota Prius hybrid car has gone a long way. Its engineering superiority and its excellent reputation has made it a great choice for many people. Even a lot of notable famous people have bought themselves a Toyota Prius hybrid car to show their support to environmental awareness.

 

Toyota has definitely hit the nail in the head with the Toyota Prius hybrid car and we can expect to see more of this technology in the future. With Toyota’s dedication to this endeavor, we can be sure that we can finally cut down on gas consumption and save our planet.